• Scherpe prijzen
  • Snelle levering
  • Veilig online bestellen & betalen

Privacyverklaring Folat B.V.

Dit is de privacyverklaring van Folat B.V., hierna ook: "Folat".

Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?”

In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Folat.

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

• Om het mogelijk te maken een account te maken

• Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers). De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen

• Om de bestelling te kunnen verwerken

• Voor het per post op de hoogte houden van ons aanbod, aanbiedingen, nieuws, acties en voor klantonderzoeken

• Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

• Uw toestemming

• De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.

• De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":

     o Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden)

Zolang als u het account hebt.

Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

IP adres

Tot 2 maanden na het laatste websitebezoek.

Informatie over surfgedrag

Tot 2 maanden na het laatste websitebezoek.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

• een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;

• informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;

• incorrecte gegevens te laten corrigeren;

• onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;

• uw gegevens te laten verwijderen;

• uw gegevens te laten "beperken";

• bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;

• als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;

• als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;

• een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als u vragen of klachten heeft?" Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren.

Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

De meeste van uw gegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: "Wat als ik vragen of klachten heb"?).

Als we uw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en u vraagt ons dat gebruik te staken, zullen wij dat doen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.


Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 24 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.